Certificados de PROFESIONALIDAD

Servicio Público de Empleo Estatal
Instituto Galego das Cualificacións


SOLICITUD de Certificados de Profesionalidad


CERTIIFICADOS DE PROFESIONALIDADE PULICADOS CON POSTERIORIDADE A SETEMBRO DO 2008 (NOVOS)
Documentación que deberá presentar:
  • Modelo de solicitude cumprimentada en letra maiúscula.
  • Fotocopia cotexada do NIF/NIE ou marcar na solicitude cunha “X” a autorización para a consulta de datos de identidade.
  • Fotocopia cotexada do diploma/certificación da acción formativa realizada.
  • Fotocopia cotexada da acreditación de cumprir os requisitos de accesoá formación realizada
  • No caso que corresponda, fotocopia cotexada da Acreditación das unidades de competencia obtidas polo procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, de 17 de xullo.
Presentación de solicitudes
En calquera rexistro administrativo da Xunta de Galicia, no rexistro do seu concello, por correo postal ou por calquera das formas establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
No caso que se envíe por correo postal dirixila ao seguinte enderezo:
Instituto Galego das Cualificacións.
Dirección Xeral de Formación e Colocación.
Consellería de Traballo e Benestar.
Edificio administrativo San Lázaro S/N - 15781 Santiago de Compostela.

No hay comentarios:

Publicar un comentario